Data Engineer sollicitatievragen

Data engineers zijn IT-professionals en zijn in bijna elke bedrijfstak nodig. Data engineers volgen gegevenstrends voor het vaststellen van de beste vervolgstappen voor bedrijven. Een cruciaal onderdeel van het werk van een data engineer bestaat uit het verwerken van ruwe gegevens tot bruikbare gegevens door datapipelines te creëren en gegevenssystemen te bouwen.

38.530Sollicitatievragen voor Data Engineer gedeeld door sollicitanten

Meest gestelde sollicitatievragen voor een data engineer (M/V/X) en hoe te antwoorden

Tips om deze drie veelgestelde sollicitatievragen voor een data engineer te beantwoorden:

Vraag 1: Kunt u tot in detail uw kennisniveau van programmeertalen omschrijven?

Zo antwoordt u: Bekijk vóór het sollicitatiegesprek uw cv en/of portfolio en maak een lijst van de programma's waar u het meest bekwaam in bent. Als het u duidelijk wordt dat u voor een programma dat het bedrijf voornamelijk gebruikt, niet de benodigde expertise in huis hebt, beschrijf uzelf dan als een zeer gemotiveerd, zelfstandig persoon die zich onvermoeibaar zal inzetten om deze programma's te leren.

Vraag 2: Leg in uw eigen woorden uit wat data engineering inhoudt.

Zo antwoordt u: Leg uit wat uw rol is in relatie tot de bredere organisatie en in relatie tot andere rollen zoals die van data scientists om uw bijdrage aan het totale bedrijfssysteem duidelijk te maken. Verduidelijk het verschil tussen een op de database gerichte engineer en een op de pipeline gerichte engineer.

Vraag 3: Kunt u uw ervaring met Apache Hadoop en databeheer in een cloudomgeving beschrijven?

Zo antwoordt u: Bereid u voor op deze vraag door informatie te zoeken over de software van het bedrijf, producten voor gegevensopslag in de cloud en het gebruik van Apache Hadoop. Data engineers moeten kunnen werken met programmeertalen en gegevensbeheersystemen die overal in de bedrijfstak worden gebruikt, zoals Apache Hadoop.

Meest gestelde sollicitatievragen

Sorteren: Relevantie|Populair|Datum
Meta
Er werd een Data Scientist gevraagd...1 maart 2016

Write an SQL query that makes recommendations using the pages that your friends liked. Assume you have two tables: a two-column table of users and their friends, and a two-column table of users and the pages they liked. It should not recommend pages you already like.

40 antwoorden

CREATE temporary table likes ( userid int not null, pageid int not null ) CREATE temporary table friends ( userid int not null, friendid int not null ) insert into likes VALUES (1, 101), (1, 201), (2, 201), (2, 301); insert into friends VALUES (1, 2); select f.userid, l.pageid from friends f join likes l ON l.userid = f.friendid LEFT JOIN likes r ON (r.userid = f.userid AND r.pageid = l.pageid) where r.pageid IS NULL; Minder

select w.userid, w.pageid from ( select f.userid, l.pageid from rollups_new.friends f join rollups_new.likes l ON l.userid = f.friendid) w left join rollups_new.likes l on w.userid=l.userid and w.pageid=l.pageid where l.pageid is null Minder

Use Except select f.user_id, l.page_id from friends f inner join likes l on f.fd_id = l.user_id group by f.user_id, l.page_id -- for each user, the unique pages that liked by their friends Except select user_id, page_id from likes Minder

Meer reacties weergeven
Meta

You're about to get on a plane to Seattle. You want to know if you should bring an umbrella. You call 3 random friends of yours who live there and ask each independently if it's raining. Each of your friends has a 2/3 chance of telling you the truth and a 1/3 chance of messing with you by lying. All 3 friends tell you that "Yes" it is raining. What is the probability that it's actually raining in Seattle?

34 antwoorden

Bayesian stats: you should estimate the prior probability that it's raining on any given day in Seattle. If you mention this or ask the interviewer will tell you to use 25%. Then it's straight-forward: P(raining | Yes,Yes,Yes) = Prior(raining) * P(Yes,Yes,Yes | raining) / P(Yes, Yes, Yes) P(Yes,Yes,Yes) = P(raining) * P(Yes,Yes,Yes | raining) + P(not-raining) * P(Yes,Yes,Yes | not-raining) = 0.25*(2/3)^3 + 0.75*(1/3)^3 = 0.25*(8/27) + 0.75*(1/27) P(raining | Yes,Yes,Yes) = 0.25*(8/27) / ( 0.25*8/27 + 0.75*1/27 ) **Bonus points if you notice that you don't need a calculator since all the 27's cancel out and you can multiply top and bottom by 4. P(training | Yes,Yes,Yes) = 8 / ( 8 + 3 ) = 8/11 But honestly, you're going to Seattle, so the answer should always be: "YES, I'm bringing an umbrella!" (yeah yeah, unless your friends mess with you ALL the time ;) Minder

Answer from a frequentist perspective: Suppose there was one person. P(YES|raining) is twice (2/3 / 1/3) as likely as P(LIE|notraining), so the P(raining) is 2/3. If instead n people all say YES, then they are either all telling the truth, or all lying. The outcome that they are all telling the truth is (2/3)^n / (1/3)^n = 2^n as likely as the outcome that they are not. Thus P(ALL YES | raining) = 2^n / (2^n + 1) = 8/9 for n=3 Notice that this corresponds exactly the bayesian answer when prior(raining) = 1/2. Minder

26/27 is incorrect. That is the number of times that at least one friend would tell you the truth (i.e., 1 - probability that would all lie: 1/27). What you have to figure out is the odds it raining | (i.e., given) all 3 friends told you the same thing. Because they all say the same thing, they must all either be lying or they must all be telling the truth. What are the odds that would all lie and all tell the truth? In 1/27 times, they would the all lie and and in 8/27 times they would all tell the truth. So there are 9 ways in which all your friends would tell you the same thing. And in 8 of them (8 out of 9) they would be telling you the truth. Minder

Meer reacties weergeven
Meta

want you to write me a simple spell checking engine. The query language is a very simple regular expression-like language, with one special character: . (the dot character), which means EXACTLY ONE character (it can be any character). So, for example, 'c.t' would match 'cat' as the dot matches any character. There may be any number of dot characters in the query (or none). Your spell checker will have to be optimized for speed, so you will have to write it in the required way. There would be a one-time setUp() function that does any pre-processing you require, and then there will be an isMatch() function that should run as fast as possible, utilizing that pre-processing. There are some examples below, feel free to ask for clarification. Word List: [cat, bat, rat, drat, dart, drab] Queries: cat -> true c.t -> true .at -> true ..t -> true d..t -> true dr.. -> true ... -> true .... -> true ..... -> false h.t -> false c. -> false */ // write a function // Struct setup(List<String> list_of_words) // Do whatever processing you want here // with reasonable efficiency. // Return whatever data structures you want. // This function will only run once // write a function // bool isMatch(Struct struct, String query) // Returns whether the query is a match in the // dictionary (True/False) // Should be optimized for speed

25 antwoorden

Here is the Python Code (inspired by someone's code on this page): def setUp(word, input_list): word = word.strip() temp_list = [] Ismatch = False if word in input_list: Ismatch = True elif word is None or len(word) == 0: Ismatch = False else: for w in input_list: if len(w) == len(word): temp_list.append(w) for j in range(len(temp_list)): count=0 for i in range(len(word)): if word[i] == temp_list[j][i] or word[i] == '.': count += 1 else: break if count == len(word): Ismatch = True print(Ismatch) def isMatch(word, input_list): return setUp(word, input_list) isMatch('c.t', ['cat', 'bte', 'art', 'drat', 'dart', 'drab']) Minder

bear in mind for your solution, checking the lengths of words in the dictionary is very fast. That's what you can use your setup for. There's no need to iterate through the whole loop of checks if the word fails the length already. See my solution above Minder

This was the fastest I could do without regex: def func(wrd,lst): if len(wrd) not in [len(x) for x in lst]: return False elif wrd in lst: return True else: lst1 = [x for x in lst if len(x)==len(wrd)] for z in lst1: c=0 for i in range(len(wrd)): if wrd[i] != '.' and wrd[i] == z[i]: c=c+1 if len(wrd)-wrd.count('.') == c: return True return False Minder

Meer reacties weergeven
Meta

Write a SQL query to compute a frequency table of a certain attribute involving two joins. What if you want to GROUP or ORDER BY some attribute? What changes would you need to make? How would you account for NULLs?

24 antwoorden

If you group by parent_id, you'll be leaving out all posts with zero comments.

@ RLeung shouldn't you use left join? You are effectively losing all posts with zero comment. Minder

Here is the solution. You need a left self join that accounts for posts with zero comments. Select children , count(submission_id) from ( Select a.submission_id, count(b.submission_id) as children from Submissions a Left Join submissions b on On a.submission_id=b.parent_id Where a.parent_id is null Group by a.submission_id ) a Group by children Minder

Meer reacties weergeven
Meta

Given an array of integers, we would like to determine whether the array is monotonic (non-decreasing/non-increasing) or not. Examples: // 1 2 5 5 8 // true // 9 4 4 2 2 // true // 1 4 6 3 // false //1 1 1 1 1 1 // true

19 antwoorden

if l == sorted(l) or l == sorted(l,reverse=True): print(True) else: print(False) Minder

python solution. inc = dec = True for i in range(len(nums)-1): if nums[i] &gt; nums[i+1]: inc = false if nums[i] &lt; nums[i+1]: dec = false return inc or dec Minder

An array is monotonic if and only if it is monotone increasing, or monotone decreasing. Since p = A[i+1] for all i indexing from 0 to len(A)-2. Note: Array with single element can be considered to be both monotonic increasing or decreasing, hence returns “True“. --------------------Python 3 code---------------------- # Check if given array is Monotonic def isMonotonic(A): return (all(A[i] = A[i + 1] for i in range(len(A) - 1))) # Test with an Array A = [6, 5, 4, 4] # Print required result print(isMonotonic(A)) Minder

Meer reacties weergeven
Meta

Given an list A of objects and another list B which is identical to A except that one element is removed, find that removed element.

19 antwoorden

All these supposed answers are missing the point, and this question isn't even worded correctly. It should be lists of NUMBERS, not "objects". Anyway, the question is asking how you figure out the number that is missing from list B, which is identical to list A except one number is missing. Before getting into the coding, think about it logically - how would you find this? The answer of course is to sum all the numbers in A, sum all the numbers in B, subtract the sum of B from the sum of A, and that gives you the number. Minder

select b.element from b left join a on b.element = a.element where a.element is null Minder

In Python: (just numbers) def rem_elem_num(listA,listB): sumA = 0 sumB = 0 for i in listA: sumA += i for j in listB: sumB += j return sumA-sumB (general) def rem_elem(listA, listB): dictB = {} for j in listB: dictB[j] = None for i in listA: if i not in dictB: return i Minder

Meer reacties weergeven
Meta

Data challenge was very similar to the ads analysis challenge on the book the collection of data science takehome challenge, so that was easy (if you have done your homework). SQL was: you have a table where you have date, user_id, song_id and count. It shows at the end of each day how many times in her history a user has listened to a given song. So count is cumulative sum. You have to update this on a daily basis based on a second table that records in real time when a user listens to a given song. Basically, at the end of each day, you go to this second table and pull a count of each user/song combination and then add this count to the first table that has the lifetime count. If it is the first time a user has listened to a given song, you won't have this pair in the lifetime table, so you have to create the pair there and then add the count of the last day. Onsite: lots of ads related and machine learning questions. How to build an ad model, how to test it, describe a model. I didn't do well in some of these.

18 antwoorden

Can't tell you the solution of the ads analysis challenge. I would recommend getting in touch with the book author though. It was really useful to prep for all these interviews. SQL is a full outer join between life time count and last day count and then sum the two. Minder

Can you post here your solution for the ads analysis from the takehome challenge book. I also bought the book and was interested in comparing the solutions. Also can you post here how you solved the SQL question? Minder

for the SQL, I think both should work. Outer join between lifetime count and new day count and then sum columns replacing NULLs with 0, or union all between those two, group by and then sum. Minder

Meer reacties weergeven
Meta

We have two options for serving ads within Newsfeed: 1 - out of every 25 stories, one will be an ad 2 - every story has a 4% chance of being an ad For each option, what is the expected number of ads shown in 100 news stories? If we go with option 2, what is the chance a user will be shown only a single ad in 100 stories? What about no ads at all?

16 antwoorden

For the questions 1: I think both options have the same expected value of 4 For the question 2: Use binomial distribution function. So basically, for one case to happen, you will use this function p(one case) = (0.96)^99*(0.04)^1 In total, there are 100 positions for the ad. 100 * p(one case) = 7.03% Minder

For "MockInterview dot co": The binomial part is correct but you argue that the expected value for option 2 is not 4 but this is false. In both cases E(x) = np = 100*(4/100) = 4 and E(x) = np=100*(1/25) = 4 again. Minder

Chance of getting exactly one add is ~7% As the formula is (NK) (0,04)^K * (0,96)^(N−K) where the first (NK) is the combination number N over K Minder

Meer reacties weergeven
Meta

Consider a game with 2 players, A and B. Player A has 8 stones, player B has 6. Game proceeds as follows. First, A rolls a fair 6-sided die, and the number on the die determines how many stones A takes over from B. Next, B rolls the same die, and the exact same thing happens in reverse. This concludes the round. Whoever has more stones at the end of the round wins and the game is over. If players end up with equal # of stones at the end of the round, it is a tie and another round ensues. What is the probability that B wins in 1, 2, ..., n rounds?

16 antwoorden

Because at the beginning time, A has 8 and B has 6, so let A:x and B:y, then A:8+x-y and B:6-x+y; so there are 10/36 prob of B wins. And A wins prob is 21/36 and the equal prob for next round is 5/36. So for B wins at round prob is 10/36. And if they are equal and to have another round, the number has changed to 7 and 7. So A:7+x-y and B:7-x+y, so this time B wins has prob 15/36 and A wins has prob 15/36. And the equal to have another round is 6/36=1/6. So overall B wins in 2 rounds has prob 5/36*15/36. And for round 3,4,...etc, since after each equal round, the number will go back to 7 and 7 so the prob will not change. So B wins in round 3,4,...n has prob 5/36*(6/36)^(r-2)*15/36. r means the number of the total rounds. Minder

So many answers...Here's my version: For round1, B win only if it gets 3 or more stones than A, which is (A,B) = (1,4) (1,5) (1, 6) (2, 5) (2,6) (3,6) which is 6 cases out of all 36 probabilities. So B has 1/6 chance to win. To draw, B needs to get exactly 2 stones more than A, which is (A, B) = (1,3) (2,4) (3,5) (4,6) or 1/9. Entering the second round, all stones should be equal, so the chance to draw become 1/6, and the chance for either to win is 5/12. So the final answer is (1/6, 1/9*5/12, (1/9)^2*5/12, .....(1/9)^(n-1)*5/12) ) Minder

I don't get it. Shouldn't prob of B winning given it's tie at 1st round be 15/36? given it's tie at 1st round, at the 2nd round Nb &gt; Na can happen if (B,A) is (2,1), (3,1/2),(4,1/2/3), (5,1/2/3/4),(6,1/2/3/4/5), which totals 15 out of 36. Minder

Meer reacties weergeven
LinkedIn

Find the second largest element in a Binary Search Tree

15 antwoorden

The above answer is also wrong; Node findSceondLargest(Node root) { // If tree is null or is single node only, return null (no second largest) if (root==null || (root.left==null &amp;&amp; root.right==null)) return null; Node parent = null, child = root; // find the right most child while (child.right!=null) { parent = child; child = child.right; } // if the right most child has no left child, then it's parent is second largest if (child.left==null) return parent; // otherwise, return left child's rightmost child as second largest child = child.left; while (child.right!=null) child = child.right; return child; } Minder

find the right most element. If this is a right node with no children, return its parent. if this is not, return the largest element of its left child. Minder

One addition is the situation where the tree has no right branch (root is largest). In this special case, it does not have a parent. So it's better to keep track of parent and current pointers, if different, the original method by the candidate works well, if the same (which means the root situation), find the largest of its left branch. Minder

Meer reacties weergeven
Weergave: 1 - 10 van 38.530 sollicitatievragen

Sollicitatievragen weergeven voor vergelijkbare functies

Glassdoor heeft 38.530 sollicitatievragen en verslagen van Data engineer sollicitaties. Bereid uw sollicitatiegesprek voor. Bedrijven ontdekken. Uw droombaan vinden.